Wind

WIND
OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
s neutralizérem pachu a jemnou vůní, která přinese
svěží závan do každé mistnosti.

Návod na použití: Protřepejte a nasměrujte nádobku do středu
místnosti. Nástřikem do prostoru osvěžte ovzduši.
Upozornění: R12− Extrémně hořlavý. S2− Uchovávejte mimo
dosah dětí, S9− Uchovávejte na dobře větratelném misté, S16−
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouřeni. S23−
Nevdechujte aerosoly. Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte
Slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Nepropichujte a nehá-
zejte do ohně a to ani po spotřebovani obsahu. Nestříkejte do
otevřeného ohně ani na žhave předměty. První pomoc: Při na-
dýchání odved’te postiženého na čerstvý vzduch, při styku
s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při zasaženi očí okamžitě vy-
Pláchněte proudem vody, při přetrvávajících potížích vyhledejte
lékařskou pomoc. Prázdný obal odevzdejte do sběru v rámci
tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Datum výroby: den. Měsíc, rok/Spotřebujte nejlépe do: den,
měsíc, rok. Viz dno obalu.
Distributor CZ:
TRADIKO, Dolní 125, Nové Veselí 592 14, Česká republika
Tel.: 566 667 414

wind

Source: Air freshener can

One response to “Wind

  1. Pingback: Book 1 - Table of Contents « New American Writing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s